Bài tập cho người chạy Trail: Bài tập bổ trợ những động tác liên hoàn

Bài tập cho người chạy Trail: Bài tập bổ trợ những động tác liên hoàn
Đối với chạy Trail hay road người học phải xay khối lượng thể lực để thích ứng với quãng đường 70km hay 100km những quãng đường rất là xa và núi đồi,Đối với chạy Trail hay road người học phải xay khối lượng thể lực để thích ứng với quãng đường 70km hay 100km những quãng đường rất là xa và núi đồi,Đối với chạy Trail hay road người học phải xay khối lượng thể lực để thích ứng với quãng đường 70km hay 100km những quãng đường rất là xa và núi đồi,