Sải chân trong chạy bộ: Bài tập nhóm cơ chân tăng sải chân|Đăng Quang Marathon

Sải chân trong chạy bộ: Bài tập nhóm cơ chân tăng sải chân|Đăng Quang Marathon
Với những bài tập đẩy tốc độ cho các nhóm cơ chân từng động tác như: - Động tạc tập sải chân tạo cân bằng khi sải chân - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng caoVới những bài tập đẩy tốc độ cho các nhóm cơ chân từng động tác như: - Động tạc tập sải chân tạo cân bằng khi sải chân - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng caoVới những bài tập đẩy tốc độ cho các nhóm cơ chân từng động tác như: - Động tạc tập sải chân tạo cân bằng khi sải chân - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao