Bài tập cho người tập Bơi và chạy| Đăng Quang Marathon

Bài tập cho người tập Bơi và chạy| Đăng Quang Marathon
Với bài tập này những người tập chơi Ironman ( Bơi, đạp, chạy) Nó có tác dụng rất lớn đến sải tay khi bạn bơi, đánh tay khi bạn chạy Với động tác nàyVới bài tập này những người tập chơi Ironman ( Bơi, đạp, chạy) Nó có tác dụng rất lớn đến sải tay khi bạn bơi, đánh tay khi bạn chạy Với động tác nàyVới bài tập này những người tập chơi Ironman ( Bơi, đạp, chạy) Nó có tác dụng rất lớn đến sải tay khi bạn bơi, đánh tay khi bạn chạy Với động tác này